ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები

  • შესასწავლი ტერიტორიის საველე ტოპო აგეგმვა ნებისმიერ მასშტაბში მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GPS, Total Station) მეშვეობით, მონაცემების დამუშავება GIS და CAD პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და ნებისმიერი მასშტაბის ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადება. • მაღალი სიზუსტის გეგმიურ-სიმაღლური წერტილების (რეპერები) კოორდინატების გამოთვლა. • გრძივი და განივი პროფილების აგება. • მიწის სამუშაოების მოცულობების გამოთვლა.

დაწვრილებით
კორპუსის საზღვრების (წითელი ხაზების) დამუშავება

  • კორპუსის საზღვრების განსაზღვრა და ტერიტორიის საველე ტოპო აგეგმვა 1:500 მასშტაბში მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GPS, Total Station) მეშვეობით, მონაცემების დამუშავება GIS და CAD პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და 1:500 მასშტაბის წითელი ხაზების ნახაზის მომზადება თბილისის არქიტექტურის სამსახურში წარსადგენად.

დაწვრილებით
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

 • უძრავი ქონების საველე საკადასტრო აგეგმვა მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GPS, Total Station) მეშვეობით, მონაცემების დამუშავება GIS პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დამზადება.• ხაზოვანი ნაგებობების საველე აგეგმვა და ნახაზების მომზადება.• გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზის დამზადება.

დაწვრილებით
კოორდინირებული წერტილების იდენტიფიკაცია (დაკვალვა)

    მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GPS, Total Station) მეშვეობით: • მიწის ნაკვეთის კუთხის წერტილების ადგილზე იდენტიფიცირება (დაკვალვა). • გრძივი და განივი პროფილების ადგილზე იდენტიფიცირება (დაკვალვა). • საპროექტო შენობა-ნაგებობების ღერძების ადგილზე იდენტიფიცირება (დაკვალვა).

დაწვრილებით
შენობა-ნაგებობის ტექნიკური ნახაზის დამზადება

  • შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვა ლაზერმზომების მეშვეობით და შიდა აზომვითი    ნახაზის დამზადება. • შენობა-ნაგებობების ფასადების აგეგმვა. • შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი 3D ვიზუალიზაცია.

დაწვრილებით
აერო-ფოტო გადაღება და ორთოფოტოს მომზადება

  • აერო-ფოტო გადაღება. • ორთოფოტოს მომზადება. • 3D მოდელის აგება.

დაწვრილებით
საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი

  • საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციო მომსახურების წარმოება. • მიწის ნაკვეთის ლეგალიზაცია. • შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია. • ბინის, სხვენის, სარდაფის, სამეურნეო სათავსოს და ავტოფარეხის დაკანონება. • უძრავი ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ იურიდიულ საკითხებზე  კვალიფიციური უფასო კონსულტაცია.   შეგიძლიათ შეგვიკვეთოთ

დაწვრილებით